Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM.243 datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar” Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive” njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve , njofton se;

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që përmbushin kushtet lëvizjes paralele dhe kërkesat e veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpall listën paraprake të kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës me gojë, si më poshtë;

  • Miranda Gani Allkja

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.cec.org.al.

 

 

KOMISIONERI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Drejtoria e Burimeve Njerëzore