PËRSHKRIM I SHKURTËR

 

Ambasada Britanike në Tiranë në bashkëpunim me Komisioni Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) janë në kërkim të një partneri zbatues për t’u angazhuar në vlerësimin dhe zhvillimin e specifikimeve si dhe kërkesave teknike për përmirësimin e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit Zgjedhor të KQZ-së. Partneri zbatues (Eksperti) mund të jetë person juridik / individual i cili do te kontraktohet nga Ambasada Britanike dhe Komisioni Qendror Zgjedhor. Produkti  i pritshëm  është një vlerësim cilësor dhe sasior i Sistemit të Integruar ekzistues të  Menaxhimit të Informacionit Zgjedhor (IEMIS) si dhe identifikimin të hapësirave të mundshme të përmirësimit të mëtejshëm të sistemit për të përmbushur kërkesat e transparencës.

Për shkak te proceseve teknike dhe specifikimeve te veçanta, Termat e Referencës janë përcaktuar ne gjuhen angleze. (dokumenti bashkëlidhur)

TERMAT E REFERENCËS