Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 26.07.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 

A.Shqyrtimi i projekt vendimeve,

1.Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Qershor 2017.

B.Shqyrtimi i projekt aktit    

1.Për verifikimin e deklarimeve ne formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në Këshillin e Bashkise Pukë Z. Bibë Kolaj, në zbatim tël ligjit  nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, shtyrë nga mbledhja e datës 07.02.2017

Materialet e mbledhjes