Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbeldhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

 

 1. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit Tema Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit Tema, për akreditimin e 5 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 2. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit ABC, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit ABC News, për akreditimin e 48 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 3. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit One Tv Vlora, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit One TV Vlora, për akreditimin e 4 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 4. “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të televizionit KLAN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit Klan, për akreditimin e 45 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 5. “Për miratimin e një gazetari të Deutche Welle, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Deutche Welle, për akreditimin e një gazetari, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 1. “Për miratimin e gazetarëve të BIRN Albania, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e Birn, për akreditimin e 4 gazetarëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 2. “Për miratimin e përfaqesuesve të televizionit Star Neës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi të miratojë kërkesën e televizionit Star Plus, për akreditimin e 15 gazetarëve dhe operatorëve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 3. Për shqyrtimin e propozimit për ndryshimin e vendit të numërimit të votave të ZAZ-së nr.16, Qarku Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 4. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa QV-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 5. “Për lirim dhe emërim të disa antarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”.
 6. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit     nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.