Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin:

  1. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjeve të disa QV-ve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 qershor 2019”. KQZ vendosi dhënien e autorizimin për ndryshimin e vendndodhjeve të 6 qendrave të votimit në Qarkun Shkodër dhe 2 qendrave të votimit në Qarkun Berat.