Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 23.06.2017, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimeve: 

1. Për shqyrtimin e Raportit të Ndërmjetëm të Monitorimit të fushatës zgjedhore nga eksperti financiar të Partisë PDIU, Qarku Dibër.

2. Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 qershor 2017.