Deklarata e KQZ-së lidhur me financimin e partive politike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon opinion publik se referuar nenit 24/3 të ligjit 8580, datë 17.02.2000 “Për Partitë Politike” i ndryshuar, afati i fundit për depozitimin e raporteve financiare të partive politike për fushatën zgjedhore, ishte data 25 shtator.
Në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë morën pjesë 18 parti politike nga të cilat deri tani;
• 15 parti politike e kanë dorëzuar raportin financiar në KQZ.
• 3 parti politike nuk e kanë dorëzuar raportin financiar, konkretisht nuk e kanë zbatuar ligjin:

 

– Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet

– Aleanca Arbnore Kombëtare

– Sfida

Raportet financiare për fushatën zgjedhore të partive politike të depozituara pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit të KQZ-së, www.cec.org.al, dhe janë në formatin exel, duke bërë të mundur aksesueshmërinë e këtyre raporteve nga të gjithë të interesuarit.
Aktualisht, KQZ është në pritje të përfundimit të dorëzimit të raporteve të monitorimit financiar të fushatës dhe raporteve të auditimit financiar, të cilat do të krahasohen me fondet e përfituara dhe të shpenzuara, të deklaruara nga vetë partitë politike.
Brenda muajit nëntor, KQZ do të publikojë në faqen zyrtare të internetit sipas moduleve elektronike të mirëstrukturuara, edhe raportet e monitorimit të fushatës zgjedhore të ekspertëve financiarë dhe raportet e auditimit. Kjo do të bëjë të mundur që publikut, medias dhe të të gjithë të interesuarve t’u ofrohet transparencë dhe mundësia e njohjes me 3 llojet e raporteve.
Sa më sipër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën me dije së çdo subjekt i interesuar, nësë ka pretendime në lidhje me:
1) të ardhurat e përfituara apo që ka në gjendje partia politike për periudhën nga caktimi i datës së zgjedhjeve, deri në ditën e zgjedhjeve, të padeklaruara;
2) të gjitha shpenzimet e kryera për periudhën duke përfshirë burimin dhe datën e përfitimit, për periudhën nga caktimi i datës së zgjedhjeve, deri në ditën e zgjedhjeve, të padeklaruara;
3) depozitat, llogaritë dhe transaksionet e kryera gjatë periudhës së monitorimit, te padekluara;
duhet ti paraqesë ato në KQZ, së bashku me provat dhe faktet që mbështesin peretendimet e paraqitura.
KQZ, nëpërmjet eksperteve financiar të ngarkuar për monitorimin/auditimin financiar do të bëj verifikimet lidhur me pretendimet që mund të depozitohen.
Rezultatet e verifikimit në lidhje me peretendimet e ngrituara do të shqyrtohen nga KQZ si pjesë e raporteve përfindimtare të ekspertëve financiarë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të garantojë të drejtën e çdo individi që paraqet pretendime në lidhje me financimin e fushatës zgjedhore, për t’u dëgjuar për cdo informacion apo të dhënë që disponon.