Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projekvendimin:

– “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për Këshillin Bashkiak Kavajë, në zbatim të ligjit  nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.
KQZ vendosi njoftimin e këshillit bashkiak Kavajë për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit të kandidatëve të listave shumemërore, për plotësimin e vendeve vakantë në këshillin e bashkisë Kavajë, si më poshtë:
1. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, zj. Elvana Hazizolli
2. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, z. Gentian Jaupi
3. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, z. Abaz Trimi
4. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, zj. Meri Biturku
5. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, zj. Brunilda Kërçuku
6. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, z. Kujtim Lilamani
7. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, zj. Bora Dollia
8. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, z. Fisnik Qosja
9. Qarku Tiranë, Bashkia Kavajë, Avdulla Vokri