Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. Për kthimin për plotësim të listave shumemёrore të kandidatëve për deputet të Partisë Aleanca Demokratike, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017.
2. Për kthimin për plotësim të listave shumemёrore të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Moderuar, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017.

KQZ, pas kërkesës së subjektit Partia Uniteti Kombëtar, ku kërkon heqjen dorë nga kërkesa për regjistrimin e listave shumemërore të kandidatëve për deputet, vendosi mos shqyrtimin e projektvendimit, “Për kthimin për plotësim të listave shumemёrore të kandidatëve për deputet të Partisë Uniteti Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

1. Për kthimin për plotësim të listave shumemёrore të kandidatëve për deputet të Partisë Aleanca Demokratike, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017.
2. Për kthimin për plotësim të listave shumemёrore të kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Moderuar, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017.

KQZ, pas kërkesës së subjektit Partia Uniteti Kombëtar, ku kërkon heqjen dorë nga kërkesa për regjistrimin e listave shumemërore të kandidatëve për deputet, vendosi mos shqyrtimin e projektvendimit, “Për kthimin për plotësim të listave shumemёrore të kandidatëve për deputet të Partisë Uniteti Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017”.