Njoftim për kandidatët që do të vazhdojë konkurrimin për procedurën pranim në shërbimin civil”, për 2 (dy) pozicione pune, specialist jurist.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 3 gërma a dhe b, pika 4, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II pika 9, ju njoftojmë, se pas vlerësimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve të paraqitur për pozicionet e punës specialist jurist në Drejtorinë Juridike, do të vazhdojnë konkurrimin me shkrim dhe intervistën me gojë kandidatët:

1.Ina Horanlliu

2.Dhimitraq Dhima

3.Jona Dedaj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve