NJOFTIM

Njoftim për  fituesin e konkursit, për pozicionin e punës, specialist për auditimin e fondeve të partive politike, në  Drejtorinë e Financës

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV, neni 22, “Pranimi në shërbimin civil”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu IV  “Konkurrimi”  pika 12, dhe 14,  ju njoftojmë  se u zhvilluan procedurat e konkurimit për pranimin në shërbimin civil për pozicionin e lirë të punës, specialist për auditimin e fondeve të partive politike, në  Drejtorinë e Financës

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në shërbimin civil, në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituese për pozicionin e punës, specialist për auditimin e fondeve të partive politike, në  Drejtorinë e Financës,
• Znj. Enxhi Podgorica

Drejtoria e BurimeveNjerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë më, 11.12.2017