Njoftim për fituesin e konkursit për pozicionin e punës Sekretar i Përgjithshëm i KQZ-së

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 21, dhe Kreu VI-“ Nëpunësit civil të nivelit të lartë drejtues”, neni 32, “Pranimi i nëpunësve civilë të kategorisë së lartë drejtese në institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore”, VKM nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, ju njoftojmë:

Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivelin e lartë drejtues në përfundim të zhvillimit të procedurave të konkurrimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, shpalli kandidat fitues, z.Ylli Merkaj.

Drejtoria e BurimeveNjerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve