Përzgjedhja e monitoruesve tё fushatёs dhe objekti i monitorimit

Sipas Kodit Zgjedhor tё ndryshuar, KQZ-ja do tё nxjerrё njё sёrё aktesh nёnligjore lidhur me financimin e fushatёs zgjedhore dhe shpërdorimin e burimeve publike pёr zgjedhjet parlamentare 2021. Koha pёr ta bёrё njё gjё tё tillё ёshtё e shkurtёr, por KQZ-ja do vlerёsonte mendimet nga tё gjithё grupet e interesit. Pёr rrjedhojё, KQZ-ja kёrkon të ofroni pikёpamjet tuaja nё fazat e hershme tё procesit.

Ne ju ftojmё t’u pёrgjigjeni pyetjeve rreth çёshtjeve të ngritura për diskutim të cilat do të merren parasysh në pёrgatitjen e akteve të ndryshme nёnligjore.

Shkarkoni materialin dhe opinionet tuaja, mund t’i dërgoni në adresën elektronike [email protected]

Lutemi plotësimin e pyetësorit  brenda datës 23 nëntor 2020.

 

Nё momentin qё aktet do jenё hartuar, ne do i ndajmë me ju pёr komente shtesë. Ne e vlerёsojmё shumё kontributin tuaj dhe ju falenderojmё pёr pjesёmarrjen.