Author: Drilona Doci

Lënda: Njoftim Publik

PËR: Z. ARMAND HAMIT RAMA  Me adresë të njohur:   Tiranë Për dijeni:   Këshillit të Bashkisë Tiranë Partisë Socialpuntore Shqiptare Adresa: Rr. “Thoma Koxhaj”, pallatet “Ina”, Shk.34, Ap.54, Lagjja.14, Tiranë...

Read More

Rendi i Ditës

  • NJOFTIM Për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

    Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:   Data e seancës: 17.12.2020, ora 17:30   […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE