KONTAKTET ME KQZ

Numri i telefonit për t’u lidhur me KQZ është: +355 4 7235254.

Për t’u lidhur me personat e mëposhtëm formoni numrin e brendshëm përkatës.

Sekretari i Përgjithshëm: YLLI MERKAJ

Drejtoria e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve: Ana Tenolli

Drejtoria Juridike:

E-mail:

Drejtoria e Shërbimeve dhe Logjistikës: Eldi Hoxha

Zyra e Shtypit: Drilona Hoxhaj

Drejtoria e Burimeve Njerëzore: Anila Ruço

Drejtoria e Financës: Mirela Gega

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit: Nexhmi Mezani

Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë: Elvira Gaxholli

ORGANIGRAMA