MISIONI I KQZ-së

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është organi më i lartë shtetëror i përhershëm, i ngarkuar për administrimin e zgjedhjeve me synim garantimin dhe respektimin e parimeve, të drejtave, garancive, kushtetuese dhe ligjore, në zhvillimin e zgjedhjeve

Në realizimin e qellimit te mesiperm   KQZ i permbahet :

  • Zbatimit korrekt dhe më përgjegjshmëri të plotë të normave Kushtetuese dhe ligjore në organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve,
  • Përhapjes dhe konsolidimit e një kulture të re zgjedhore tek zgjedhësit, nëpërmjet fushatave të vazhdueshme të edukimit qytetar,
  • Rritjes se kapaciteteve dhe performancës së komisionerëve të komisioneve zgjedhore, nëpërmjet trajnimeve cilësore, profesionale dhe periodike
  • Rritjen kontrollit dhe transparencës së financimit të fushatave zgjedhore
  • Nxitjen e  reformave ligjore për përmirësimin  e legjislacionit zgjedhor.