NJOFTIM

Për kandidatin që do të testohet nëpërmjet intervistës së strukturuar me gojë,  për pozicionin e punës “Përgjegjës  Sektori në Drejtorinë Juridike”.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V, neni 25 “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, njoftojmë se,
Pas vlerësimit paraprak të kandidatëve,

 
– z.Erion Meta
do të vazhdojë konkurimin, në procedurën e  lëvizjes paralele, në kategorinë e nivelit të ulët drejtues për vendin e lirë të punës “Përgjegjës  Sektori në Drejtorinë Juridike”.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë, më 22.12.2017