NJOFTIM

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 1, Vendimit të Këshillit të   Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Kreut VII,“Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit nga  kandidaturat e paraqitura brenda afatit ligjor shpall;

Listën paraprake për kandidatin që do të zhvillojë procedurën intervisë me gojë “Lëvizje paralele” për 1 (një) pozicion pune të kategorisë ekzekutive, Specialist Redaktor/Edukimi, në Sektorin e Edukimit të Zgjedhësve, në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve, zj. Monika Sinani.

 

 

 Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

 

 

Tiranë, më 22.10.2019