NJOFTIM

 

Kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin për procedurën “Pranimi në shërbimin civil”për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015 ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu II pika 9, si dhe ”Njoftimit për publikim” me Nr.14762.prot., datë 08.11.2019 të njësisë së burimeve njerëzore, ju njoftojmë se:

Për konkursin “Pranimi në shërbimin civil”, kandidati, që do të vazhdojë  testimin me shkrim dhe intervistën me gojë, për pozicionin e punës, specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore do të jetë,

 

  • Dasara Hasani

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Tiranë, më 06.12.2019