PV-Miratimi i Fletes Tip Disa Ndryshime ne Kodin Penal

PV-Miratimi i Fletes Tip Projekt Ligj Referendum RSH

PV-Miratimi i Fletes Tip Projektligj Per Regjistrin Kombetar