Relacion dhe projektvendim_Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore.,

Relacion dhe projektvendim_Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të KZAZ.

Relacion dhe projektvendim_Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIK për vëzhgimin e zgjedhjeve.ok

Relacion dhe projektvendi_Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore.

Njoftimi për mbledhjen publike të Komisionerit date 17.12.2020