Lidhja 1_njesite_administrative_Seli_ KZAZ_2021

PV_Miratimin e specifikimeve te vulave me kod sigurie

PV_Miratimin e modelit dhe specifikimeve te dhomes se fshehte

PV_Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e KZAZ

PV_Per miratimin e specifikimeve te lendes se posacme per timbrimin e zgjedhesit

Relacion_PV_Miratimin e specifikimeve te vulave me kod sigurie

Relacion_PV_Miratimin e modelit dhe specifikimeve te dhomes se fshehte

Relacion_PV_Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e KZAZ

Relacion_PV_Per miratimin e specifikimeve te lendes se posacme per timbrimin e zgjedhesit

Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datë 16.12.2020 (1)