Informacion në lidhje me zbatimin e procesit të dekriminalizimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të nenit 5, pika 4, të Ligjit, nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen emërohen ose ushtrojnë funksione publike” , është organi kompetent për administrimin verifikimin dhe zbatimin e ndalimeve për zgjedhjen dhe emërimin për funksionet publike si më poshtë:

· Deputetët të Kuvendit të Shqipërisë;
· Kryeministrit apo anëtarit të Këshillit të Ministrave që nuk është deputet;
· Kryetarit të bashkisë apo këshilltarit në këshillin bashkiak;
· Kandidatët
Në kuadër të zbatimit të këtij detyrimi ligjor KQZ ka ngritur strukturën e posaçme për regjsitrimin, administrimin dhe përpunimin e formularit të vetëdeklarimit dhe ka pranuar depozitimin e 1828 formularëve nga 1836 funksionarë që kanë detyrimin sipas këtij ligji,deri në datën 4 maj e cila ishte data e fundit, për pranimin e formularëve.
Formularët e vetëdeklarimit janë regjistruar në regjistrin e veçantë me numrin unik të identifikimit.

Nga verifikimi i subjekteve vetëdeklaruese ka rezultuar se:
1. 25 vetëdeklarime janë bërë nga subjekete që nuk mbartin detyrimin për vetëdeklarimin në KQZ. Këto vetëdeklarime do t’i përcillen KQZ-së me propozimin për kthimin mbrapsht të praktikave
2. 53 këshilltarë bashkiakë, nuk kanë bërë deklarimin brenda afatit ligjor, emrat e tyre do t’i përcillen KQZ-së me propozimin për kryerjen e procedurave për heqjen e mandatit të tyre.
3. KQZ ka nisur procedurat për verifkikimin e të dhënave për të gjithë subjektet vetëdeklaruese, pranë zyrave të gjendjes civile dhe zyrave të gjendjes gjyqësore sikundër e kërkon ligji.
4. Prokurori i Përgjithshëm me shkresë të datës 10 maj 2016, i ka kërkuar KQZ-së që kjo e fundit, të kryejë verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të z. Elvis Roshi me detyrë Kryetar i Bashkisë kavajë, sepse ka rezultuar që nga të dhënat e paraqitura në formular nga subjekti deklarues, ka paqartësi dhe mungesë informacioni.
5. Struktura e posaçme tashmë në zbatim të ligjit për dekriminalizimin, ka nisur verifikimin e të dhënave në formularët e vetëdeklarimit, ku përfshihet edhe verifikimi i të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të z. Elvis Roshi.

Çdo rezultat i verifikimit nga struktura e poasaçme do t’i relatohet KQZ-së, e cila ka kompetencën e vendimmarrjes në zbatim të dispozitave të ligjit për dekriminalzimin.

Faleminderit!