Lënda: Njoftim Publik

PËR: Z. ARMAND HAMIT RAMA  Me adresë të njohur:   Tiranë Për dijeni:   Këshillit të Bashkisë Tiranë Partisë Socialpuntore Shqiptare Adresa: Rr. “Thoma Koxhaj”, pallatet “Ina”, Shk.34, Ap.54, Lagjja.14, Tiranë...

Read More