MODELI I FLETËS SË VOTIMIT

DOKUMENTE TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE

MODELET E TABELAVE TË REZULTATEVE 2019

DOKUMENTAT QË DO TË PËRDORIN KZAZ

Modele vendime KZAZ

Rregjistrat e punes KZAZ

Libri i Protokollit te Mbledhjeve

Regjister i Korespondences

Regjistri i Vendimeve te KZAZ-se

Procesverbal i konstatimit

Vertetime_procesverbale - KZAZ

DOKUMENTET E KANDIDIMIT 2019

PLANI ORIENTUES 2019

Parti politike të rregjistruara në KQZ
Koalicionet dhe partitë të rregjistruara në KQZ
Komitetet nismëtare për kandidatët e propozuar nga zgjedhësit

LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLTARË DHE KANDIDATËT PËR KRYETAR BASHKIE

KANDIDATËT

PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR KRYETAR BASHKIE

PËRMBAJTJA E FLETËS SË VOTIMIT PËR KËSHILLIN E BASHKISË

RREGJISTRI I ANKIMEVE

DEKLARIMI I NUMERIT TE LLOGARISE BANKARE TE PARTIVE POLITIKE

DEKLARIMI I NUMERIT TE LLOGARISE BANKARE TE PARTIVE POLITIKE

RAPORTET E AUDITIMIT TË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET VENDORE 2019

Rregjistri i Kërkesave ankimore pas zgjedhore 2019
Rregjistri i Kërkesave ankimore para zgjedhore 2019

  • NUMRI I MANDATEVE TË KËSHILLAVE BASHKIAKE
  • TË DHËNAT PËR QV-të SIPAS LISTËS PËRFUNDIMTARE
  • HARTA ZGJEDHORE ONLINE
  • TË DHËNAT PËR ZAZ-të
  • VENDODHJET E ZYRAVE TË KZAZ-ve
  • KOMISIONET E ZONAVE TË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR (KZAZ)
  • VENDNDODHJET E VËNDEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE

REZULTATET 2019
KANDIDATËT FITUES PËR POSTIN E KRYETARIT TË BASHKISË
SHPËRNDARJA E MANDATEVE PËR KËSHILLTARË
SHPERNDARJA E VOTAVE PER KESHILLTARE NE RANG VENDI
LISTA E KËSHILLTARËVE 2019