MODELI I FLETËS SË VOTIMIT

DOKUMENTE TË ADMINISTRIMIT TË MATERIALEVE ZGJEDHORE

MODELET E TABELAVE TË REZULTATEVE 2019

DOKUMENTAT QË DO TË PËRDORIN KZAZ

Modele vendime KZAZ

Rregjistrat e punes KZAZ

Libri i Protokollit te Mbledhjeve

Regjister i Korespondences

Regjistri i Vendimeve te KZAZ-se

Procesverbal i konstatimit

Vertetime_procesverbale - KZAZ

DOKUMENTET E KANDIDIMIT 2019

PLANI ORIENTUES 2019

Parti politike të rregjistruara në KQZ
Koalicionet dhe partitë të rregjistruara në KQZ
Komitetet nismëtare për kandidatët e propozuar nga zgjedhësit
Listat shumemërore për këshilltarë dhe Kandidatët për Kryetar Bashkie
Kandidatët
Përmbajtja e Fletës së Votimit për Kryetar Bashkie
Përmbajtja e Fletës së Votimit për Këshillin e Bashkisë
Rregjistri i ankimeve
DEKLARIMI I NUMERIT TE LLOGARISE BANKARE TE PARTIVE POLITIKESample Description

DEKLARIMI I NUMERIT TE LLOGARISE BANKARE TE PARTIVE POLITIKE

RAPORTET E AUDITIMIT TË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET VENDORE 2019

Rregjistri i Kërkesave ankimore pas zgjedhore 2019
Rregjistri i Kërkesave ankimore para zgjedhore 2019

NUMRI I MANDATEVE TË KËSHILLAVE BASHKIAKE
TË DHËNAT PËR QV-të SIPAS LISTËS PËRFUNDIMTARE
HARTA ZGJEDHORE ONLINE
TË DHËNAT PËR ZAZ-të
VENDNDODHJET E ZYRAVE TË KZAZ-ve
ANËTARËT E KZAZ-ve
VENDNDODHJET E VËNDEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE

Sample Description

REZULTATET 2019
KANDIDATËT FITUES PËR POSTIN E KRYETARIT TË BASHKISË
SHPËRNDARJA E MANDATEVE PËR KËSHILLTARË
SHPERNDARJA E VOTAVE PER KESHILLTARE NE RANG VENDI
LISTA E KËSHILLTARËVE 2019