Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e mërkurë, më datë 10.10.2018, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 A. Shqyrtimi i projekt vendimit:

1. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga listat shumemërore për këshillat bashkiak në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Materialet e Mbledhjes