Modelet Madhesia
(39 _ 1) Tabele e rezultateve te KZQV.doc 466 K
(39a) Tabele ndihmese.doc 197 K
(39b) Tabele ndihmese.doc 169 K
(44) Procesverbal i rinumerimit.doc 433.50 K
(45_1) Tabele e rinumerimit.doc 419 K
(56) Tabele e rezultateve te QV.doc 448 K
(A01) Kerkese per kandidim per kryetar.doc 36.50 K
(A02) Kerkese per kandidim per kryetar i pavarur.doc 36.50 K
(A03) deklarate mbeshtetje e nje subjekti.doc 31.50 K
(A04) Deklarim i perfaqesuesve ne QV.doc 37 K
(A05) Lista e mbeshtetesve per kandidim.doc 409 K
(A06) Deklarate e kandidatit per keshilltar.doc 34.50 K
(A07) Lista shumeemerore e partive.doc 82 K
(A08) Deklarate mandati politik.doc 30.50 K
(A09) Deklarate mandati i pavarur.doc 29.50 K
(A1 _ 1a) Vendim per rishikim liste.doc 259 K
(A1 _ 1b) Vendim per rishikim liste.doc 262.50 K
(A1 _ 1c) Vendim per rishikim liste.doc 255 K
(A1 _ 2) Vendimi per rrezim kerkese ndryshim ne liste.doc 226.50 K
(A1 _ 3a) Vendim i KZQV propozim kryetar.doc 121 K
(A1 _ 3b) Vendim i KZQV propozim zvkryetari.doc 121.50 K
(A1 _ 3c) Vendim i KZQV propozim sekretari.doc 121.50 K
(A10) Procesverbal dorezimi dokumentacion per kryetar.doc 237.50 K
(A11) Procesverbal dorezimi dokumentacioni per kandidim keshilltar.doc 237 K
(A12) Deklarate e kandidatit per keshilltar i pavarur.doc 35.50 K
(A13) Kerkese per kandidim per kryetar nga shume parti.doc 36.50 K
(A14) PV paisje me materiale paraprake KQZ-KZQV.doc 115 K
(A15) Deklarate mbeshtetje e disa subjekteve.doc 32.50 K
(A16) Lista e perbashket shumeemerore.doc 82 K
(A17) Vendim i KZQV per regjistrim kandidati.doc 119.50 K
(A18) Vendim i KZQV per mosregjistrim kandidati.doc 119.50 K
(A19) Vendim i KZQV per regjistrimin e listave shumeemerore.doc 119.50 K
(A2 _ 1) Deklarate zgjedhesi heqje nga lista.doc 224 K
(A2 _ 2) Deklarate e komisionerit te KZQV.doc 227.50 K
(A20) Vendim i KZQV per mosregjistrim te listave shumeemerore.doc 120 K
(A21) Shpallje e kandidateve.doc 126.50 K
(A22) Shpallje e listave shumeemerore.doc 126 K
(A23) Vendim i KZQV per qendrat e votimit.doc 157.50 K
(A24) Shpallje KZQV per qendrat e votimit.doc 159 K
(A25) Vendim KZQV per emerim KQV.doc 122.50 K
(A26) PV paisje me materiale KQZ-KZQV.doc 272 K
(A27) PV paisje me materiale KZQV-KQV.doc 252 K
(A28) PV dorezim KQV-KZQV.doc 241 K
(A29) PV dorezim kuti votimi KZQV-KQZ.doc 289 K
(A3 _ 1) Kerkese zgjedhesi ndryshim ne liste.doc 226.50 K
(A3 _ 2) Kerkese subjekti ndryshim ne liste.doc 229.50 K
(A3 _ 3) Kerkese heqje nga lista nga subjekti.doc 319 K
(A3 _ 4) Kerkese shtese ne lista nga subjekti.doc 320.50 K
(A30) PV dorezim tabelat e rezultateve KZQV-KQZ.doc 264.50 K
(A31) Vendim KZQV shpallje kandidati fitues.doc 120.50 K
(A32) Vendim KZQV vende keshill.doc 176.50 K
(A36) Vendim KZQV shpallje kandidati fitues pas rinumerimit.doc 118 K
(A4 _ 1) Regjister per kerkesat per ndryshime ne liste.doc 245.50 K
(A5 _ 1) Vertetim dorezim kerkese ndryshim ne liste.doc 230 K
(R 01) Kerkese per rinumerim.doc 43 K
(R 02) Kerkese per rinumerim.doc 43.50 K
(RG _ 01) Regjistrim i anetarit te KQV ne liste.doc 115.50 K
(RG _ 02) Çregjistrim i anetarit te KQV nga lista.doc 115 K
(V 01) Vendim KZQV per rinumerimin.doc 235.50 K
(V 02) Vendim i KZQV per mospranim rinumerimi.doc 234.50 K
(Z 01) Zarfi i fleteve te votimit te paperdorura dhe kundrafletet.doc 201.50 K
(Z 02) Zarfi i fleteve te votimit te demtuara.doc 200.50 K
(Z 03) Zarfi i fleteve te votimit te parregullta.doc 200.50 K
(Z 04) Zarfi i fleteve te votimit te kontestuara.doc 200.50 K
(Z 05) Zarfi i fleteve te votimit te vlefshme.doc 200.50 K
(Z 06) Zarfi i fleteve te votimit te pavlefshme.doc 200.50 K
(Z 07) Zarfi i tabeles se rezultateve te QV.doc 201 K
flete votimi pjesa ballore.jpg 128.05 K
flete votimi pjesa e pasme.jpg 43.14 K
Fletore ProcesVerbali e KQV.doc 258 K
Fletore ProcesVerbali e KZQV.doc 308 K
ID punonjes policie.jpg 84.68 K
Kerkese ankimore zgjedhore.doc 37.50 K
Regjistri i ankimeve zgjedhore.xls 198 K
Vula e KQV.doc 220 K
Vula e KZQV.doc 220.50 K
Vula rezerve 2003.doc 223.50 K