VENDIM 24 datë 11.02.2019

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN E BASHKISË BERAT, NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 23 datë 01.02.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË KANDIDIMIT, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Model kandidimiModel Vendime KZAZ

VENDIM 22 datë 01.02.2019

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 2, DATË 29.01.2013 “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

VENDIM 21 datë 01.02.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 20 datë 01.02.2019

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Strategjia për Edukimin Zgjedhor të Shtetasve, 2019

VENDIM 19 datë 01.02.2019

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTIVE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

Lidhje 1

VENDIM 18 datë 01.02.2019

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARËT E KZAZ-VE, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30.06.2019

VENDIM 17 datë 01.02.2019

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Materialet e Strategjise

VENDIM 16 datë 18.01.2019

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 15 datë 18.01.2018

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 14 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 13 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modele Procesverbale – 2019; Specifikimet e Procesverbaleve 

VENDIM 12 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1; Modelet e Shenjave dalluese

VENDIM 11 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e fletëve të votimit

VENDIM 10 datë 18.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GN-JA DHE KZAZ-JA PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e dokumentave që përdor GN-ja dhe KZAZ-ja

VENDIM 9 datë 15.01.2019

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE, CAKTIMIN E NUMRIT TE PERSONELIT DHE VENDODHJES SË TYRE,  PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhje 1

VENDIM 8 datë 15.01.2019

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhje 1

VENDIM 7 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT QË DO TË PËRDORET NGA KOMISIONI I QENDRËS SË VOTIMIT, NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, TË DATËS 30.06.2019

Modelet e punës së KQV-së

VENDIM 6 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Modelet e Dokumentave te KZAZ-së

VENDIM 5 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1, Modelet e Zarfave

VENDIM 4 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1, Lidhja 2, Lidhja 3, Lidhja 4

VENDIM 3 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 2 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 30 QERSHOR 2019

VENDIM 1 datë 15.01.2019

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE  TË DATËS 30 QERSHOR 2019

Lidhja 1