Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

VENDIME 2018

VENDIM 12 datë 19.02.2018

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË E KQZ-SË PËR VITIN 2017, QË DO T’I PARAQITET KUVENDIT TË SHQIPËRISË

Raporti për Kuvend

VENDIM 11 datë 19.02.2018

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 10 datë 19.02.2018

DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DEMOKRATIKE, QARKU BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 9 datë 29 01.2018

PËR SHPËRNDARJEN E FONDEVE VJETORE PARTIVE POLITIKE NË FORMËN E NDIHMËS FINANCIARE VJETORE PËR VITIN 2018

Lidhja 1

VENDIM 8 datë 15.01.2018

VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATIT Z. FLORENC XHINDI, NGA LISTA SHUMEMËRORE PËR KËSHILLIN BASHKIAK, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 7 datë 15.01.2018

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 6 datë 15.01.2018

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM, QARKU BERAT, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 5 datë 15.01.2018

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI, INTEGRIM DHE UNITET NË QARKUN ELBASAN, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 4 datë 05.01.2018

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.AQIF RAKIPI, DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM 3 datë 05.01.2018

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z. GLEDJON REHOVICA, ME DETYRË DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015      “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

VENDIM 2 datë 03.01.2018

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.OMER MAMO, ME DETYRË ISH DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 1 datë 03.01.2018

PËR SHQYRTIMIN E REZULTATIT TË VERIFIKIMIT TË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME PËR FUNKSIONARIN PUBLIK Z.MHILL FUFI, ME DETYRË ISH DEPUTET I KUVENDIT TË SHQIPËRISË, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”.

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize