Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Vendime 2017

VENDIM 45

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË VITIT 2017

Modelet

VENDIM 44

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 2, DATË 29.01.2013 “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE PËR DEPOZITIMIN DHE VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TË KANDIDIMIT DHE AFATET PËR PUBLIKIMIN E LISTAVE TË KANDIDATËVE

VENDIM 43

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA E GJELBËR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 42

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “PARTIA AGRARE AMBJENTALISTE E SHQIPËRISË” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 41

PËR SHPALLJEN E REZULTATIT TË SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QË DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhje 1

VENDIM 40

PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E PARTISË QE DO TË PROPOZOJË ANËTARIN E SHTATË TE KZAZ-VE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 39

PËR CAKTIMIN E PARTIVE POLITIKE QË DO TË PROPOZOJNË ANËTARË TË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 37

PËR REGJISTRIMIN SI SUBJEKT ZGJEDHOR TË PARTISË “LISTA E BARABARTË”  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 18.06.2017

VENDIM 36

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 35

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  MALIQ  Z.TOMOR PRENJASI, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 34

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  MALËSI E MADHE Z. ROBERT DAJANI, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 33

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  SHKODËR Z.MUHARREM SHKJAU, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 32

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  RROGOZHINË   Z. ZIJA MEMA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR.138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 31

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  LEZHË Z. RROK RROKU, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 30

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË FUNKSIONARIT PUBLIKË ANËTARË NË KËSHILLIN E BASHKISË  ELBASAN  Z.GANI HIDA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

VENDIM 29

“PËR DISA SHTESA  DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN E KQZ-së NR.110 DATË 12.09.2002,”PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS,ORGANIKËN DHE NUMRIN E PUNONJËSVE TË ADMINISTRATËS SË KQZ-së”, I NDRYSHUAR

Lidhja 1

VENDIM 27

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË VENDIMEVE DHE DOKUMENTACIONIT TË PUNËS SË KZAZ-VE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Dokumentacioni

VENDIM 26

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË PROCESVERBALEVE  TË ADMINISTRIMIT TË  MATERIALEVE ZGJEDHORE QË DO TË PËRDOREN PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet

VENDIM 25

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË ZARFAVE TË SIGURISË, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet

VENDIM 24

PËR MIRATIMIN E MODELEVE TË SHENJAVE DALLUESE, QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Modelet; Lidhja 1

VENDIM 23

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SË TRAJNIMIT TË KOMISIONERËVE ZGJEDHORË PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN,  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3; Lidhja 4; Strategjia e trajnimit 

VENDIM 22

PER MIRATIMIN E STRATEGJISË PËR EDUKIMIN ZGJEDHOR TË SHTETASVE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhje 1

VENDIM 21

PËR NGRITJEN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE, CAKTIMIN E PERSONELIT DHE VENDODHJES SË TYRE,  PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhje 1

VENDIM 20

PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN Nr. 1, DATË 20.02.2009 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSONIMIN E ZYRAVE RAJONALE ZGJEDHORE”, I NDRYSHUAR

VENDIM 19

PËR MIRATIMIN  E MODELEVE TË DOKUMENTEVE QË DO TË PËRDOREN NGA GRUPI I NUMËRIMIT DHE KOMISIONI I ZONËS SË ADMINISTRIMIT ZGJEDHOR PËR NXJERRJEN E REZULTATEVE TË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1; Lidhja 2; Lidhja 3

VENDIM 18

PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

VENDIM 17

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 16

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PERSONELIT MBËSHTETËS TË KQZ-së, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 15

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË SHPENZIMEVE BUXHETORE PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2017

Lidhja 1

VENDIM 14

PËR PËRDORIMIN E KAMERAVE REGJISTRUESE DHE TË MONITORËVE PËR SHFAQJEN E FLETËVE TË VOTIMIT NË VENDET E NUMËRIMIT TË VOTAVE NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 13

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TË FLETËVE TË VOTIMIT PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN e SHQIPËRISË, TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 12

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË VULËS PËR KZAZ-TË, KQV-TË, KRYETARËT E KQV-VE DHE VULËS REZERVË PËR KQV-NË, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 11

PËR MIRATIMIN E LLOJIT DHE SPECIFIKIMEVE TË BOJËS TIMBRUESE QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 10

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË DHOMËS SË FSHEHTËSISË  QË DO TË PËRDORET PËR  ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

Lidhja 1

VENDIM 9

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE SPECIFIKIMEVE TË  KUTISË SË MATERIALEVE ZGJEDHORE  QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 8

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KODEVE TË SIGURISË  QË DO TË PËRDOREN NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 7

PËR MIRATIMIN E MODELIT TË  KUTISË SË VOTIMIT QË DO TË PËRDORET NË ZGJEDHJET PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË  TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 6

PËR CAKTIMIN E MASËS  SË SHPËRBLIMIT PËR ANËTARËT E KZAZ-ve, KQV-ve DHE ANËTARËT E GRUPEVE TË NUMËRIMIT TË VOTAVE  PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN, TË DATËS 18 QERSHOR 2017

VENDIM 5

PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ADMINISTRATIVE KU DO TË KRIJOHEN SELITË E KZAZ-VE PËR ZGJEDHJET PËR KUVEND TË DATËS 18.06.2017

Lidhja 1

VENDIM 4

PËR VERIFKIMIN E DEKLARIMEVE NË FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË KANDIDATËVE NGA LISTAT SHUMEMËRORE PËR KËSHILLAT BASHKIAK NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”

Lidhja 1

VENDIM 3

PËR EMËRIMIN  E AUDITIT TEKNICIEN PËR MBIKQYRJEN E PROCESIT TË HARTIMIT TË LISTAVE TË ZGJEDHJËSVE, PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË VITIT 2017

VENDIM 2

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË DREJTËSI INTEGRIM DHE UNITET NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

VENDIM 1

PËR DHËNIEN E MANDATIT TË DEPUTETIT TË KUVENDIT KANDIDATIT TË LISTËS SHUMEMËRORE TË PARTISË LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM NË QARKUN VLORË, PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS SË NJOFTUAR NGA KUVENDI I SHQIPËRISË

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize