Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 19.11.2018, ora 12:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

 Shqyrtimi i projekt vendimit:

1. Për miratimin e Planit Orientues të Veprimeve të KQZ për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 30 qershor 2019.

Materialet e Mbledhjes