Vende të lira pune

Loading

Rendi i Ditës

  • RENDI I DITËS 07.10.2019, ORA 11:00

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e hënë, më datë 07.10.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga listat shumemërore për këshillat bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE