Njoftime për shtyp

Njoftim Publik

Për  Znj. ALMA MUHAMET DEMBROZI Me adresë të njohur: Kavajë     Me shkresën nr.4090 prot., datë 08.11.2019, Këshilli i Bashkisë Kavajë, ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës, në Këshill, si pasojë...

Read More

Njoftim Publik

Për  Z. MENDEL ABDYL BYKU Me adresë të njohur: Vorrozen, Kavajë Me shkresën nr.4090 prot., datë 08.11.2019, Këshilli i Bashkisë Kavajë, ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për krijimin e vakancës, në Këshill, si pasojë...

Read More
Loading

Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 02.06.2020

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 02.06.2020, ora 10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimeve: Vazhdimi i shqyrtimit të kërkesës së 12 nismëtarëve, me objekt “Për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për çështje të rëndësisë së veçantë”. Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE