Aktivitete

Loading

Rendi i Ditës

  • Për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve më datë 06.12.2019

    Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e premte, më datë 06.12.2019, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Shqyrtimi i projekt-vendimit: Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatëve nga lista shumemërore për Këshillat Bashkiak, në zbatim të ligjit nr.138/2015 ”Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. […]

MODELI I KËRKESËS ANKIMORE